Het Parool, 18 oktober 2007

’Hitlervergelijking was gegrond’
Ewald Vervaet

De PvdA-raadsfractie van Leidschendam-Voorburg heeft haar lid Ehsan Jami gevraagd zijn zetel ter beschikking te stellen. Jami heeft beloofd hierop uiterlijk vrijdag 19 oktober te reageren. Het zou zelfs tot een royement uit de landelijke PvdA kunnen komen, maar vooralsnog spelen bij de bejegening door de PvdA van Jami vier factoren een rol. Er valt op alle vier veel, zo niet alles af te dingen. Ik loop ze een voor een langs.
   Om te beginnen ligt Jami’s betrokkenheid bij het Comité van ex-moslims veel PvdA’ers zwaar op de maag. Tot het oprichten van een comité is elke Nederlandse burger echter gerechtigd. Onvrede met inhoudelijke standpunten van het Comité van ex-moslims zouden opgelost dienen te worden langs de weg van het debat en niet door iemand te vragen op te stappen of wellicht in de toekomst te royeren.
   Vervolgens zit het velen niet lekker dat Jami met Geert Wilders het artikel ‘Wij zullen nooit zwijgen’ in de Volkskrant heeft geschreven. Waarschijnlijk was het nooit tot dat gezamenlijke artikel gekomen als de PvdA al veel eerder had willen zien dat er spanning zit tussen de democratische rechtsorde en de ideeën over inrichting van samenleving en staat, die in de islam als geheel leven (en niet slechts bij radicale moslims). 
   In de derde plaats is er Jami’s en Wilders’ vergelijking tussen Mohammed en Hitler: ‘Als wij nu niet optreden tegen de vergaande islamisering van Nederland, herleven de jaren dertig van de vorige eeuw. Alleen was het toen Hitler en nu Mohammed’. Koole daarover: ‘Er worden onzinnige historische vergelijkingen gemaakt, zoals die van de profeet Mohammed met Hitler’. Helaas is die vergelijking allerminst zonder grond. Ik beperk met tot twee soorten feiten met betrekking tot joden.
   Mohammed en Hitler hebben zich zeer denigrerend over joden uitgelaten door hen met dieren te vergelijken. Mohammed noemde joden ‘verachte apen’ in de verzen 2:65 en 7:166 en joden en christenen ‘apen en zwijnen’ in vers 5:60. In Mein Kampf vergeleek Hitler joden onder meer met kuddedieren als wolven en paarden, met een ‘troep ratten die elkaar bloedig bevechten’ en met bloedzuigers.
   Beiden hebben joden het leven zuur gemaakt en opdracht gegeven om hen te doden. Onnodig dit voor Hitler toe te lichten. Wat Mohammed betreft, in 622 zijn hij en zijn metgezellen van Mekka naar Medina, dat toen Jathrib heette, gevlucht. Men heeft hen daar liefdevol opgevangen – een soort asiel avant la lettre. Het is echter ontstellend dat zowel in 624 als in 625 een joodse Medinese stam moest vluchten omdat ze weigerden Mohammeds profeetschap te erkennen – de Qaynuqa respectievelijk de Banoe Nadir. In 627 leverden de moslims slag met de laatste joodse Medinese stam, de Qurayza. Tussen de 600 en 900 overlevenden werden alsnog onthoofd. Op één na – die bekeerde zich tot de islam. Trouwens, al vóór de vlucht uit Mekka wenste Mohammed de joden Aboe Lahab en zijn vrouw dood, alweer omdat ze hem niet als profeet erkenden: ‘Mogen de handen van Aboe Lahab en hij zelf verloren gaan. […] Ter verbranding zal hij in het vlammende vuur komen, en met hem zijn vrouw, die kwaadspreekster, die hout moet aandragen. Aan haar hals zal een touw van palmvezels hangen’ (111:1-5).
   Voor het overige was Mohammed, anders dan Hitler, een ware woordkunstenaar en doorgaans een rechtvaardige opperrechter, een knappe legeraanvoerder, een slimme politicus en heel vaak een wijs mens.
   De vierde factor is Jami’s disfunctioneren als raadslid. Als dat klopt, dient hij daarover uiteraard aangesproken te worden. Als burger bevreemdt het me echter dat ik pas sinds kort van die problemen verneem en dat Jami al meteen verzocht wordt om op te stappen.
   Maar zelfs als Jami als raadslid ernstig in gebreke is gebleven, dan verzoek ik de PvdA-fractie (en de PvdA-leiding in het algemeen) begrip te hebben voor Jami’s compromisloosheid in het islamdebat. De geschetste parallellen tussen Mohammed en Hitler stellen Jami en niet zijn opponenten in het gelijk. Ik vermoed dat Jami’s jonge status als ex-moslim en zijn tweeëntwintig levensjaren wat met zijn compromisloosheid te maken hebben. In dat geval zouden een glimlach en een knipoog om zijn jeugdige gedrevenheid toch meer op hun plaats zijn dan de krampachtigheid van de afgelopen maanden.
   Jami zei in Nova dat hij nog veel moest leren. Wie zou dat niet als hij internationaal opereert en met de dood wordt bedreigd? Laat de PvdA er toch voor zorgen dat ze zijn leerschool kan blijven. Dat zou ook in het belang zijn van de PvdA zelf.

Dr. Ewald Vervaet, als natuurkundige en (ontwikkelings)psycholoog werkzaam bij Stichting Histos te Amsterdam, is PvdA-stemmer en lid van het Steuncomité ex-moslims.